Categories
Uncategorized

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแตกต่างจากการรักษาแบบทั่วไปอย่างไร?

    /    บทความ    /    แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแตกต่างจากการรักษาแบบทั่วไปอย่างไร?

ภาวะข้อไหล่ติดรักษาได้ด้วยกายภาพบำบัด

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแตกต่างจากการรักษาแบบทั่วไปอย่างไร?

หลักการของเวชศาสตร์ครอบครัวเป็นแนวคิดเดียวกับ “หมอครอบครัว” โดยมีเป้าหมายให้แต่ละครอบครัวมีหมอประจำตัว เป็นหมอคนเดิมที่รู้จักและเข้าใจเราเป็นอย่างดี ดูแลต่อเนื่องตั้งแต่เกิดจนโตในทุกมิติสุขภาพ ทั้งการดูแล รักษา ป้องกัน ฟื้นฟู รวมไปถึงการประสานงานส่งต่อให้แพทย์เฉพาะทางในกรณีที่จำเป็น 

การรักษาแบบทั่วไป (Medicine)

หมายถึงการรักษาทางการแพทย์ โดยวิธีการให้ยาในปริมาณที่เหมาะสมแก่ผู้ป่วย การรักษาแบบทั่วไปนั้นจะเป็นการใช้ข้อมูลการตัดสินใจเลือกวิธีรักษาและการเลือกชนิดยานั้นส่วนใหญ่ได้มาจากผลการรักษาและการศึกษาเกี่ยวกับโรคนั้นๆ ซึ่ง การแพทย์มีหลายระบบ เช่น การแพทย์แผนปัจจุบันหรือการแพทย์ตะวันตกหรือที่เรียกว่าการแพทย์แบบแผน (conventional medicine) การแพทย์แผนจีน การแพทย์อายุรเวช การแพทย์แผนไทย เป็นต้น

ทั้งนี้การรักษาแบบทั่วไปนั้นจะให้การดูแลสุขภาพแก่ผู้ป่วยและคนทั่วไป ทั้งในแง่การวินิจฉัยโรค  บำบัดรักษา ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและรักษาโรค ฟื้นฟูสุขภาพ และให้การประคับประคองผู้ป่วยที่มีโรคหรือการบาดเจ็บต่างๆ ประกอบไปด้วยศาสตร์ย่อยๆ มากมายที่ถูกพัฒนามาเพื่อดูแลผู้ป่วยและป้องกันโรค

การรักษาแบบองค์รวม (Holistic Care)

เป็นวิธีดูแลสุขภาพให้ทั่วถึงทั้งร่างกาย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงสุขภาพและความสมบูรณ์แข็งแรงผ่านร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ โดยไม่ได้พิจารณาเฉพาะโรคที่เป็นหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย แต่พิจารณาจากความสัมพันธ์ของทั้ง 4 ด้านให้มีภาวะสมดุล คงไว้ซึ่งความมีสุขภาวะที่ดี โดยให้ความหมายของแต่ละด้าน ดังนี้

  • ด้านร่างกาย (Physical) คือ ให้การดูแลที่เน้นให้ร่างกายมีความแข็งแรง มีพละกำลังที่สมบูรณ์
  • ด้านจิตใจ (Mental) คือ การมีสุขภาพจิตที่ดี มีความสุข ปราศจากความเครียด สามารถปรับตัวต่อทุกสภาวะของร่างกายได้ดี มีความคิดความอ่านได้เหมาะสมตามวัย
  • ด้านสังคม (Social) คือ ความสามารถในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคม การอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข และมีระบบบริการที่ดี มีแหล่งช่วยเหลือที่เหมาะสม
  • ด้านจิตวิญญาณ (Spiritual) หรืออาจหมายถึง ด้านปัญญา คือ การมีความสุขที่เกิดจากความเข้าใจความเป็นจริงของชีวิต ความเชื่อต่างๆ ที่ส่งผลต่อสุขภาพกายและใจ

การรักษาแบบบูรณาการองค์รวม (Integrated Care)

การรักษาแบบบูรณาการองค์รวม หรือ “Integrated Care” คือการวางแผนดูแล และส่งเสริมด้านสุขภาพ การป้องกันโรค และ การตรวจคัดกรองความเสี่ยงก่อนเกิดโรคได้ตั้งแต่ระยะแรก เป็นหลักการสำคัญเพื่อให้บริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการดูแลและรักษาผู้ป่วยแบบบูรณาการ ครอบคลุมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ 

ที่พรีโมเเคร์ เรามีแพทย์และผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำปรึกษาอย่างใส่ใจเเละชัดเจน โดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางความใส่ใจ เเละมีส่วนร่วมในการดูเเลสุขภาพ ภายใต้การดูเเลอย่างใกล้ชิดเเละต่อเนื่องจาก บุคลากรทางการเเพทย์ของพรีโมเเคร์ เปรียบเสมือน 

“เพื่อนร่วมเดินทาง ที่เคียงข้าง สร้างรากฐานสุขภาพดีไปกับคุณ”

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว (Family Medicine)

 เป็นแพทย์ที่มักอยู่ประจำคลินิกโรคทั่วไป หรือศูนย์สุขภาพใกล้บ้าน มีความเชี่ยวชาญและมีความรู้เฉพาะทางในด้านการดูแลสุขภาพ ด้วยการรักษาแบบบูรณาการองค์รวม (Integrated Care) ให้กับคนทุกเพศทุกวัย จากความเชื่อมั่นที่ว่าสุขภาพที่ดีมีหลายปัจจัยประกอบเข้าด้วยกัน ไม่ใช่แค่สุขภาพกายและใจ หรือโรคที่เป็น แต่ยังรวมถึงมิติอื่นๆ ในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นสังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ความเชื่อ ลักษณะนิสัย หรือพฤติกรรมการใช้ชีวิตของแต่ละคน

นอกจากแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแล้วยังมีแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป (General Practice: GP) ที่มีความเชี่ยวชาญในโรคทั่วไป สามารถให้การรักษาเบื้องต้นในทุกๆ โรค รวมถึงทีมสหวิชาชีพแขนงต่างๆ เช่น พยาบาล ทันตแพทย์ เภสัชกร นักกายภาพบำบัด และนักจิตวิทยา เพื่อร่วมกันดูแลผู้ป่วยอย่างครอบคลุมในทุกความต้องการด้านสุขภาพ

ทั้งนี้แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว จะยึดถือปรัชญาการทำงานเวชศาสตร์ครอบครัว ที่ร่วมวางแผนการดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย การจัดการด้านโภชนาการที่เหมาะสม ตลอดจนแนะนำด้านการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ที่ให้ความใกล้ชิดกับผู้รับบริการเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน ด้วยความปราถนาดีที่อยากให้มีสุขภาพยืนยาวอย่างมีคุณภาพ พร้อมทั้งสามารถดูแลสุขภาพให้กับสมาชิกในครอบครัวได้อีกด้วย
  • การดูแลอย่างต่อเนื่อง (Continuity of care) 
  • การดูแลแบบองค์รวม  (Holistic care)
  • การดูแลแบบผสมผสาน (Integrated care) 
  • การดูแลในรูปแบบที่เข้าถึงได้ง่าย (Accessible) 
  • การดูแลที่มีระบบการปรึกษาในโรคที่ซับซ้อนและมีการส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ  (Consultation and referral system)

เพราะผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางของความใส่ใจ เราพร้อมที่จะดูเเลสุขภาพของคุณอย่างต่อเนื่องเพื่อให้คุณได้ใกล้ชิด เเละใช้เวลากับทีมเเพทย์ให้นานกว่าที่เคย หากท่านต้องการที่จะนัดหมายเพื่อปรึกษาพูดคุยกับแพทย์ สามารถเข้ามารับคำแนะนำได้ที่พรีโมแคร์ เมดิคอล คลินิก ที่พร้อมดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย และจิตใจของท่านให้แข็งแรงอย่างครบถ้วน สามารถสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าที่นี่ 

References:

บทความที่เกี่ยวข้อง