นโยบายความเป็นส่วนตัว
บริษัท บี-เฟิร์ส เมดิคอล จำกัด

บริษัท บี-เฟิร์ส เมดิคอล จำกัด (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งเป็นลูกค้า บุคลากรของบริษัท ผู้สมัครงาน คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้เข้าร่วมในกิจกรรมทางการตลาด หรือบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่กล่าวถึงเหล่านั้น ดังนั้น บริษัทจึงจัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัว (“นโยบาย”) เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐานสากลในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนโยบายนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการของบริษัท

ในการทำธุรกรรมใดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ท่าน และ/หรือ บิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้แทนโดยชอบธรรมของท่าน (ในกรณีที่ท่านมีอายุต่ำกว่า 20 ปี) ยืนยันและยอมรับในแนวทางปฏิบัติและวิธีการซึ่งระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ นอกจากนี้ 

ท่านยอมรับว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามให้แก่บริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ของบริษัทตามที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้ เป็นการเปิดเผยข้อมูลโดยท่านที่ได้รับความยินยอมจากบุคคลที่สามดังกล่าวแล้ว

1. การบังคับใช้

นโยบายฉบับนี้ใช้บังคับกับ (1) ลูกค้าของบริษัท ได้แก่ ผู้ป่วย ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะฉุกเฉินหรือหมดสติ ผู้ที่สนใจเข้ารับบริการทางการแพทย์ (2) บุคลากรของบริษัท (3) ผู้สมัครงาน (4) คู่ค้าทางธุรกิจ (5)  บล็อกเกอร์ อินฟลูเอนเซอร์ (Influencer) และผู้เข้าร่วมในกิจกรรมทางการตลาด หรือ (6) บุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่กล่าวถึงเหล่านั้น ตลอดจนบุคคลอื่นที่มีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น บริษัทตัวแทนการตลาด สำนักงานกฎหมาย บริษัทประกันภัย หรือบริษัทจัดหางาน 

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม ได้แก่ ข้อมูลใดๆ ซึ่งสามารถใช้ในการระบุตัวตนของท่านได้ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ดังต่อไปนี้ 

2.1 ข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ ชื่อ – นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด สถานที่เกิด อายุ น้ำหนัก ส่วนสูง สถานภาพสมรส สถานภาพทางทหาร เลขบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง อาชีพ สัญชาติ เชื้อชาติ หมู่โลหิต ศาสนา ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์มือถือ อีเมล และข้อมูลอื่นใดที่ใช้เพื่อการติดต่อ โดยบริษัทอาจขอให้ท่านยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้แก่บริษัทด้วย

2.2 ข้อมูลสุขภาพ ได้แก่ ประวัติสุขภาพ โรคประจำตัว ประวัติโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรง ข้อมูลการตรวจรักษา การผ่าตัด การแพ้ยาหรืออาหาร การรักษาพยาบาล การตรวจรักษาทางรังสี และหัตถการต่าง ๆ เป็นต้น 

2.3 ข้อมูลชีวมิติ ในกรณีที่ท่านเป็นบุคลากรของบริษัท ท่านจำเป็นต้องให้ข้อมูลชีวมิติของท่านแก่บริษัท เพื่อประโยชน์ในการตรวจตรารักษาความปลอดภัยของบุคคลและทรัพย์สินของบริษัท รวมถึงเพื่อตรวจจับและป้องกันอาชญากรรมในสถานที่ของบริษัท และเพื่อการเข้าถึงพื้นที่ส่วนบุคคลหรือพื้นที่หวงห้าม ซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้แก่ การแสกนลายนิ้วมือ การแสกนใบหน้า เป็นต้น

2.4 ข้อมูลบุคคลในครอบครัว  (บุตร บิดา มารดา พี่น้อง และคู่สมรส) ในกรณีที่ท่านเป็นบุคลากรของบริษัท ท่านจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลในครอบครัวแก่บริษัท เพื่อประโยชน์ในการจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลของบุคคลในครอบครัว ซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้แก่ ชื่อ – นามสกุล อายุ อาชีพ ที่อยู่ สถานที่ทำงาน และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ เป็นต้น

2.5 ข้อมูลบุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน และข้อมูลบุคคลที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ท่านเข้ารับบริการทางการแพทย์ของบริษัท หรือในกรณีที่ท่านเป็นผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะฉุกเฉินหรือหมดสติ บริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉินหรือผู้นำส่ง แล้วแต่กรณี เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาลและดูแลสุขภาพของท่าน ซึ่งข้อมูลดังกล่าว ได้แก่ ชื่อ – นามสกุล และ หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น

2.6 ข้อมูลผู้ค้ำประกัน ในกรณีที่ท่านเป็นบุคลากรที่ทำงานภายใต้สัญญาจ้างกับบริษัท ท่านจำเป็นต้องจัดหาบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนดมาทำสัญญาค้ำประกันการทำงานของท่านกับบริษัท โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจะจัดเก็บจากผู้ค้ำประกัน ได้แก่ ชื่อ – นามสกุล  ที่อยู่ อาชีพ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน และหมายเลขโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น

2.7 ข้อมูลการศึกษาและการขึ้นทะเบียนสมาชิกภาพ ได้แก่ ประวัติการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาถึงระดับปริญญาตรีและสูงกว่า (ชื่อสถาบัน สาขาวิชา ระยะเวลาที่เข้าศึกษา และเกรดเฉลี่ย) ข้อมูลการขึ้นทะเบียนสมาชิกภาพ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏในสำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ สำเนาใบแสดงผลการศึกษา และสำเนาใบรับรองต่างๆ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เป็นต้น

2.8 ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการทำงานและประวัติการฝึกอบรม ได้แก่ ประวัติการทำงาน เช่น ชื่อนายจ้างเดิม ตำแหน่ง  ระยะเวลาการทำงาน เหตุผลในการลาออก เงินเดือน เงินประจำตำแหน่งและเบี้ยเลี้ยงอื่นๆ ที่ได้รับ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และหน้าที่ความรับผิดชอบโดยย่อ ประวัติการฝึกอบรม เช่น หลักสูตรที่ฝึกอบรม ผู้จัดฝึกอบรม และระยะเวลาที่เข้าร่วม เป็นต้น 

2.9 ข้อมูลทางความสามารถและความสนใจส่วนตัว ได้แก่ ความสามารถทางภาษา ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ ความสามารถทางการพิมพ์ดีด  ความสามารถทางการขับขี่ยานพาหนะ เลขที่ใบขับขี่ งานอดิเรก กีฬาและ กิจกรรมที่ชื่นชอบ เป็นต้น

2.10 ข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครงานและข้อมูลบุคคลอ้างอิง ได้แก่ ข้อมูลที่ปรากฏในใบสมัครงาน และ/หรือ  Resume/CV (หากมี) ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร เงินเดือนที่คาดหวัง ข้อมูลการสัมภาษณ์งาน ข้อมูลบุคคลอ้างอิง ซึ่งได้แก่ ชื่อ – นามสกุล อาชีพ ที่อยู่ สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง และหมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น

2.11 ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานและการประเมินผลการทำงาน ได้แก่ รหัสพนักงาน ตำแหน่ง เงื่อนไขการจ้างงาน ผลประเมินการทำงาน พฤติกรรมในการทำงาน การฝึกอบรม และการลงโทษทางวินัย วันที่เริ่มงาน วันครบกำหนดทดลองงาน วันสิ้นสุดสัญญาจ้าง (หากมี) วันและเวลาที่เข้าทำงาน จำนวนชั่วโมงที่ทำงาน จำนวนชั่วโมงที่ทำงานล่วงเวลา วันหยุดพักผ่อนประจำปี วันลาที่คงเหลือ รายละเอียดการลารวมถึงสาเหตุการลา บันทึกการเข้าออกบริษัท และการบันทึกการใช้ระบบต่างๆ ของบริษัท เป็นต้น

2.12 ข้อมูลทางการเงินและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ได้แก่ เงินเดือน โบนัส ค่าตอบแทนอื่นๆ สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ ประวัติการจ่ายเงินเดือน ข้อมูลบัญชีธนาคาร เป็นต้น หากท่านต้องการให้บริษัทอำนวยความสะดวกในการกรอกข้อมูลการเสียภาษี ท่านอาจยินยอมให้บริษัทเก็บบันทึกเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ข้อมูลเงินหักภาษี ณ ที่จ่าย ข้อมูลการหักลดหย่อนภาษี ข้อมูลเกี่ยวกับประกันสังคม และข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของท่านได้

2.13 ข้อมูลการคู่ค้าทางธุรกิจ ในกรณีที่ท่านเป็นคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัท บริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น กรรมการ หรือผู้ประสานงานของท่าน เพื่อการดำเนินธุรกิจหรือทำธุรกรรมต่างๆ ของบริษัท เช่น ชื่อ – นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ อีเมล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ และไอดีผู้ใช้สำหรับไลน์แอปพลิเคชัน (Line ID) เป็นต้น

2.14 บันทึกเสียงการสนทนาและการสื่อสาร ระหว่างท่านกับบริษัทผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ได้แก่ โทรศัพท์ อีเมล แอปพลิเคชัน PrimoCare Patient  เว็บไซต์ www.primocare.com และ/หรือ สื่อโซเชียลมีเดียอื่น เช่น เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม ไลน์แอปพลิเคชัน (Line) ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่ท่านให้แก่บริษัทเมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรม แคมเปญส่งเสริมการขาย การสำรวจ หรือการทำแบบสอบถามใดๆ ที่บริษัทจัดทำขึ้น เช่น บริการตรวจสุขภาพและให้คำแนะนำด้านสุขภาพ เป็นต้น 

2.15 ข้อมูลโซเชียลมีเดีย ในกรณีที่ท่านเข้าสู่แพลตฟอร์มของบริษัทผ่านระบบของสื่อโซเชียลมีเดียอื่น เช่น เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม ไลน์แอปพลิเคชัน (Line) บริษัทอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับสื่อโซเชียลมีเดียนั้นๆ ได้แก่ ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน (เช่น Line ID)  อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ (หากมี)

2.16 ข้อมูลด้านเทคนิค ได้แก่ หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address) ซึ่งใช้ในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของท่านกับอินเตอร์เน็ต ข้อมูลที่ใช้ในการเข้าระบบ ประเภทและเวอร์ชั่นของบราวเซอร์ ระบบปฏิบัติการที่ใช้ และข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ตลอดจนข้อมูลที่บริษัทได้เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น

2.17 ข้อมูลอื่น ๆ เช่น รูปถ่ายและวิดีโอเพื่อการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV) ข้อมูลการใช้งานและประวัติการค้นหาบนแพลตฟอร์มของบริษัท เป็นต้น

 

3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากช่องทางต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จากท่านโดยตรง เช่น เมื่อท่านส่งมอบข้อมูลให้กับบริษัทโดยตรง ผ่านการตอบแบบสอบถามหรือกูเกิลฟอร์ม (Google Form) และ/หรือ ผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ อีเมล แอปพลิเคชัน PrimoCare Patient  เว็บไซต์ www.primocare.com และ/หรือ สื่อโซเชียลมีเดียอื่น เช่น เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม ไลน์แอปพลิเคชัน (Line) รวมถึงข้อมูลที่ได้รับจากท่านในระหว่างการสรรหาและคัดเลือกผู้สมัครงาน ตลอดจนข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จากท่านระหว่างที่ท่านเป็นบุคคลากรของบริษัท และ/หรือ ได้มาระหว่างที่ท่านดำเนินธุรกิจกับบริษัท แล้วแต่กรณี เป็นต้น

3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จากท่านโดยอัตโนมัติ เช่น บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับอุปกรณ์ของท่านโดยอัตโนมัติ ซึ่งบริษัทอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนี้โดยใช้คุกกี้ (Cookies) และ/หรือเทคโนโลยีอื่นๆที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น

3.3 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากบุคคลภายนอก เช่น บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบริษัทตัวแทนการตลาด ผู้ให้บริการรูปชัตเตอร์สต๊อค (shutterstock) บริษัทจัดหางาน (Recruitment Agency) คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Talent Acquisition Unit) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในของบริษัทในเครือ ตลอดจนผู้นำส่ง (กรณีที่ท่านเป็นผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะฉุกเฉินหรือหมดสติ)

4. วัตถุประสงค์ในการเก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ภายใต้ฐานทางกฎหมาย ซึ่งรวมถึงกรณี (ก) เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขการให้บริการระหว่างท่านกับบริษัท (ข) เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (ค) เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น (ง) เพื่อการดำเนินตามภาระหน้าที่ทางกฎหมาย และ/หรือ (จ) ภายใต้ฐานทางกฎหมายอื่นๆ แล้วแต่กรณี 

นอกจากนี้บริษัทอาจขอความยินยอมจากท่านอย่างเฉพาะเจาะจงเพื่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์บางประการ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

4.1 ผู้ป่วยและบุคคลที่เกี่ยวข้อง (เช่น ญาติ)

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์

ฐานตามกฎหมายสำหรับการประมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป

 • ชื่อ – นามสกุล
 • อายุ
 • เลขบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง 
 • วันเดือนปีเกิด 
 • สถานที่เกิด 
 • น้ำหนัก ส่วนสูง 
 • สถานภาพสมรส 
 • เพศ 
 • สถานภาพทางทหาร 
 • สัญชาติ 
 • อาชีพ 
 • ที่อยู่ 
 • เบอร์โทรศัพท์ และ
 • ข้อมูลอื่นใดที่ใช้เพื่อการติดต่อ
 • เพื่อยืนยันตัวตนและตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลของท่าน
 • เพื่อติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วยและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 • เพื่อจัดหาบริการทางการแพทย์ให้แก่ท่าน
 • เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย รวมถึงก่อสิทธิเรียกร้องใดๆ ทางกฎหมาย (หากมี)
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท
 • การปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่านกับบริษัท
 • ความยินยอม
 • ภาระหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว

 • หมู่โลหิต
 • ศาสนา
 • เชื้อชาติ
 • ข้อมูลสุขภาพ: โรคประจำตัว การแพ้ยา/แพ้อาหาร ประวัติการรักษา ประวัติโรคติดต่อ หรือโรคร้ายแรง
 • ความพิการหรือความบกพร่องทางร่างกาย และ
 • ข้อมูลพันธุกรรม
 • เพื่อยืนยันตัวตนและตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลของท่าน
 • เพื่อการวินิจฉัยโรค
 • เพื่อสนับสนุนการวินิจฉัยโรค (เช่น ผู้ป่วยที่มาจากประเทศอังกฤษหรือสหภาพยุโรปอาจจะเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันจากการรับวัคซีน)
 • ความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคทางการแพทย์ หรือการรักษาทางการแพทย์
 • ความยินยอมโดยชัดแจ้ง

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป

 • ชื่อ – นามสกุล
 • อายุ
 • เลขบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง 
 • วันเดือนปีเกิด 
 • สถานที่เกิด 
 • น้ำหนัก ส่วนสูง 
 • สถานภาพสมรส 
 • เพศ 
 • สถานภาพทางทหาร 
 • สัญชาติ 
 • อาชีพ 
 • ที่อยู่ 
 • เบอร์โทรศัพท์ และ
 • ข้อมูลอื่นใดที่ใช้เพื่อการติดต่อ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว

 • หมู่โลหิต
 • ศาสนา
 • เชื้อชาติ
 • ข้อมูลสุขภาพ: โรคประจำตัว การแพ้ยา/แพ้อาหาร ประวัติการรักษา ประวัติโรคติดต่อ หรือโรคร้ายแรง
 • ความพิการหรือความบกพร่องทางร่างกาย และ
 • ข้อมูลพันธุกรรม

วัตถุประสงค์

 • เพื่อยืนยันตัวตนและตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลของท่าน
 • เพื่อติดต่อสื่อสารกับผู้ป่วยและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 • เพื่อจัดหาบริการทางการแพทย์ให้แก่ท่าน
 • เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย รวมถึงก่อสิทธิเรียกร้องใดๆ ทางกฎหมาย (หากมี)
 • เพื่อยืนยันตัวตนและตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลของท่าน
 • เพื่อการวินิจฉัยโรค
 • เพื่อสนับสนุนการวินิจฉัยโรค (เช่น ผู้ป่วยที่มาจากประเทศอังกฤษหรือสหภาพยุโรปอาจจะเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันจากการรับวัคซีน)

ฐานตามกฎหมายสำหรับการประมวลผล

 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท
 • การปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่านกับบริษัท
 • ความยินยอม
 • ภาระหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท
 • ความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคทางการแพทย์ หรือการรักษาทางการแพทย์
 • ความยินยอมโดยชัดแจ้ง

4.2 ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะฉุกเฉินหรือหมดสติและบุคคลที่เกี่ยวข้อง (เช่น ผู้นำส่ง)

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์

ฐานตามกฎหมายสำหรับการประมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป

 • ข้อมูลอื่นใดที่ใช้เพื่อการติดต่อ
 • ชื่อ – นามสกุล
 • อายุ
 • เลขบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง
 • วันเดือนปีเกิด
 • เพศ
 • สัญชาติ
 • ที่อยู่
 • เบอร์โทรศัพท์ และ
 • ข้อมูลอื่นใดที่ใช้เพื่อการติดต่อ
 •  
 • เพื่อยืนยันตัวตนผู้ป่วยก่อนให้บริการ
 • เพื่อให้การดูแลรักษาพื้นฐาน
 • เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย รวมถึงก่อสิทธิเรียกร้องใดๆ ทางกฎหมาย (หากมี)
 • ป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท
 • ความยินยอม
 • ภาระหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว

 • หมู่โลหิต
 • ศาสนา
 • เชื้อชาติ
 • ข้อมูลสุขภาพ: โรคประจำตัว การแพ้ยา/แพ้อาหาร ประวัติการรักษา ประวัติโรคติดต่อ หรือโรคร้ายแรง
 • ความพิการหรือความบกพร่องทางร่างกาย และ
 • ข้อมูลพันธุกรรม
 • เพื่อการวินิจฉัยโรค
 • เพื่อสนับสนุนการวินิจฉัยโรค (เช่น ผู้ป่วยที่มาจากประเทศอังกฤษหรือสหภาพยุโรปอาจจะเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันจากการรับวัคซีน)
 • ความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคทางการแพทย์ หรือการรักษาทางการแพทย์
 • ความยินยอมโดยชัดแจ้ง

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป

 • ข้อมูลอื่นใดที่ใช้เพื่อการติดต่อ
 • ชื่อ – นามสกุล
 • อายุ
 • เลขบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง
 • วันเดือนปีเกิด
 • เพศ
 • สัญชาติ
 • ที่อยู่
 • เบอร์โทรศัพท์ และ
 • ข้อมูลอื่นใดที่ใช้เพื่อการติดต่อ
 •  

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว

 • หมู่โลหิต
 • ศาสนา
 • เชื้อชาติ
 • ข้อมูลสุขภาพ: โรคประจำตัว การแพ้ยา/แพ้อาหาร ประวัติการรักษา ประวัติโรคติดต่อ หรือโรคร้ายแรง
 • ความพิการหรือความบกพร่องทางร่างกาย และ
 • ข้อมูลพันธุกรรม

วัตถุประสงค์

 • เพื่อยืนยันตัวตนผู้ป่วยก่อนให้บริการ
 • เพื่อให้การดูแลรักษาพื้นฐาน
 • เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย รวมถึงก่อสิทธิเรียกร้องใดๆ ทางกฎหมาย (หากมี)
 • เพื่อการวินิจฉัยโรค
 • เพื่อสนับสนุนการวินิจฉัยโรค (เช่น ผู้ป่วยที่มาจากประเทศอังกฤษหรือสหภาพยุโรปอาจจะเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันจากการรับวัคซีน)

ฐานตามกฎหมายสำหรับการประมวลผล

 • ป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท
 • ความยินยอม
 • ภาระหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท
 • ความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคทางการแพทย์ หรือการรักษาทางการแพทย์
 • ความยินยอมโดยชัดแจ้ง

4.3 บุคลากรของบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้อง (เช่น ผู้ค้ำประกัน)

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์

ฐานตามกฎหมายสำหรับการประมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป

 • ชื่อ – นามสกุล
 • วันเดือนปีเกิด
 • เพศ
 • เลขบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง
 • ที่อยู่
 • เบอร์โทรศัพท์ 
 • ข้อมูลทางความสามารถ
 • ประวัติการฝึกอบรม
 • สถานภาพทางทหาร 
 • เลขที่ใบขับขี่ 
 • ข้อมูลการศึกษาและการขึ้นทะเบียนสมาชิกภาพ 
 • ข้อมูลบุคคลอ้างอิง
 • ข้อมูลบุคคลในครอบครัว
 • อาชีพ ตำแหน่ง สถานที่ทำงานของผู้ค้ำประกัน
 • รหัสพนักงาน  
 • สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ
 • วันครบกำหนดทดลองงาน
 • วันสิ้นสุดสัญญาจ้าง (หากมี)
 • ข้อมูลบัญชีธนาคารและข้อมูลอื่น ๆ ด้านการชำระเงิน
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 
 • ข้อมูลเงินหักภาษี ณ ที่จ่าย 
 • ข้อมูลการหักลดหย่อนภาษี 
 • ข้อมูลเกี่ยวกับประกันสังคม และ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  •  
 • เพื่อยืนยันตัวตนหรือตรวจสอบบุคคลก่อนบรรจุเข้าทำงาน
 • เพื่อการเข้าทำสัญญาจ้างและสัญญาค้ำประกันการทำงาน
  เพื่อติดต่อสื่อสารกับบุคลากร ของบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 • เพื่อออกหลักฐานการจ่ายเงินและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • เพื่อดำเนินการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
 • เพื่อจัดเตรียมเอกสารหลักฐานทางภาษี และออกใบแจ้งหนี้
 • เพื่อให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมถึงสิทธิการรักษาพยาบาล
 • เพื่อสร้างบัญชีสำหรับเข้าถึง ระบบ HIS Server
 • เพื่อสร้างบัญชีอีเมลของบริษั
 • เพื่อติดต่อสื่อสารภายใน/ภายนอกองค์กร
 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับจ้างงาน
 • เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย รวมถึงก่อสิทธิเรียกร้องใดๆ ทางกฎหมาย (หากมี)
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท
 • การปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่านกับบริษัท
 • ความยินยอม
 • ภาระหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว

 • หมู่โลหิต 
 • ศาสนา 
 • เชื้อชาติ 
 • ข้อมูลสุขภาพ: โรคประจำตัว การแพ้ยา/แพ้อาหาร ประวัติการรักษา ประวัติโรคติดต่อ หรือโรคร้ายแรง
 • ความพิการหรือความบกพร่องทางร่างกาย และ
 • ข้อมูลทางชีวมิติ
  (การแสกนลายนิ้วมือ การสแกนใบหน้า)
 • เพื่อการเข้าทำสัญญา
 • เพื่อตรวจร่างกายก่อนเข้าทำงาน 
 • เพื่อตรวจตรารักษาความปลอดภัยของบุคคล และทรัพย์สินของบริษัท
 • เพื่อการเข้าถึงพื้นที่ส่วนบุคคลหรือพื้นที่หวงห้าม
 • ความยินยอมโดยชัดแจ้ง

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป

 • ชื่อ – นามสกุล
 • วันเดือนปีเกิด
 • เพศ
 • เลขบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง
 • ที่อยู่
 • เบอร์โทรศัพท์ 
 • ข้อมูลทางความสามารถ
 • ประวัติการฝึกอบรม
 • สถานภาพทางทหาร 
 • เลขที่ใบขับขี่ 
 • ข้อมูลการศึกษาและการขึ้นทะเบียนสมาชิกภาพ 
 • ข้อมูลบุคคลอ้างอิง
 • ข้อมูลบุคคลในครอบครัว
 • อาชีพ ตำแหน่ง สถานที่ทำงานของผู้ค้ำประกัน
 • รหัสพนักงาน  
 • สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ
 • วันครบกำหนดทดลองงาน
 • วันสิ้นสุดสัญญาจ้าง (หากมี)
 • ข้อมูลบัญชีธนาคารและข้อมูลอื่น ๆ ด้านการชำระเงิน
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 
 • ข้อมูลเงินหักภาษี ณ ที่จ่าย 
 • ข้อมูลการหักลดหย่อนภาษี 
 • ข้อมูลเกี่ยวกับประกันสังคม และ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  •  

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว

 • หมู่โลหิต 
 • ศาสนา 
 • เชื้อชาติ 
 • ข้อมูลสุขภาพ: โรคประจำตัว การแพ้ยา/แพ้อาหาร ประวัติการรักษา ประวัติโรคติดต่อ หรือโรคร้ายแรง
 • ความพิการหรือความบกพร่องทางร่างกาย และ
 • ข้อมูลทางชีวมิติ
  (การแสกนลายนิ้วมือ การสแกนใบหน้า)

วัตถุประสงค์

 • เพื่อยืนยันตัวตนหรือตรวจสอบบุคคลก่อนบรรจุเข้าทำงาน
 • เพื่อการเข้าทำสัญญาจ้างและสัญญาค้ำประกันการทำงาน
  เพื่อติดต่อสื่อสารกับบุคลากร ของบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 • เพื่อออกหลักฐานการจ่ายเงินและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • เพื่อดำเนินการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
 • เพื่อจัดเตรียมเอกสารหลักฐานทางภาษี และออกใบแจ้งหนี้
 • เพื่อให้สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ รวมถึงสิทธิการรักษาพยาบาล
 • เพื่อสร้างบัญชีสำหรับเข้าถึง ระบบ HIS Server
 • เพื่อสร้างบัญชีอีเมลของบริษั
 • เพื่อติดต่อสื่อสารภายใน/ภายนอกองค์กร
 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับจ้างงาน
 • เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย รวมถึงก่อสิทธิเรียกร้องใดๆ ทางกฎหมาย (หากมี)
 • เพื่อการเข้าทำสัญญา
 • เพื่อตรวจร่างกายก่อนเข้าทำงาน 
 • เพื่อตรวจตรารักษาความปลอดภัยของบุคคล และทรัพย์สินของบริษัท
 • เพื่อการเข้าถึงพื้นที่ส่วนบุคคลหรือพื้นที่หวงห้าม

ฐานตามกฎหมายสำหรับการประมวลผล

 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท
 • การปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่านกับบริษัท
 • ความยินยอม
 • ภาระหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท
 • ความยินยอมโดยชัดแจ้ง

4.4 ผู้สมัครงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง (เช่น บุคคลอ้างอิง)

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์

ฐานตามกฎหมายสำหรับการประมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป

 • ชื่อ – นามสกุล
 • เลขบัตรประจำตัวประชาชน
 • หนังสือเดินทาง
 • วันเดือนปีเกิด
 • ที่อยู่
 • เบอร์โทรศัพท์
 • ข้อมูลทางความสามารถ
 • ประวัติการฝึกอบรม
 • สถานภาพทางทหาร
 • เลขที่ใบขับขี่
 • ข้อมูลบุคคลในครอบครัว
 • ข้อมูลการศึกษาและการขึ้
 • ทะเบียนสมาชิกภาพ
 • ข้อมูลบุคคลในครอบครัว และ
 • ข้อมูลบุคคลอ้างอิง
 • การรับสมัครงาน คัดเลือกผู้สมัครงาน การสัมภาษณ์ และการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงาน
 • เพื่อติดต่อสื่อสารกับผู้สมัครงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท
 • ความยินยอม
 • ภาระหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว

 • หมู่โลหิต
 • ศาสนา และ
 • เชื้อชาติ
 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการรับสมัครงาน คัดเลือกผู้สมัครงาน การสัมภาษณ์ และการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงาน
 • ความยินยอมโดยชัดแจ้ง

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป

 • ชื่อ – นามสกุล
 • เลขบัตรประจำตัวประชาชน
 • หนังสือเดินทาง
 • วันเดือนปีเกิด
 • ที่อยู่
 • เบอร์โทรศัพท์
 • ข้อมูลทางความสามารถ
 • ประวัติการฝึกอบรม
 • สถานภาพทางทหาร
 • เลขที่ใบขับขี่
 • ข้อมูลบุคคลในครอบครัว
 • ข้อมูลการศึกษาและการขึ้
 • ทะเบียนสมาชิกภาพ
 • ข้อมูลบุคคลในครอบครัว และ
 • ข้อมูลบุคคลอ้างอิง

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว

 • หมู่โลหิต
 • ศาสนา และ
 • เชื้อชาติ

วัตถุประสงค์

 • การรับสมัครงาน คัดเลือกผู้สมัครงาน การสัมภาษณ์ และการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงาน
 • เพื่อติดต่อสื่อสารกับผู้สมัครงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการรับสมัครงาน คัดเลือกผู้สมัครงาน การสัมภาษณ์ และการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงาน

ฐานตามกฎหมายสำหรับการประมวลผล

 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท
 • ความยินยอม
 • ภาระหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท
 • ความยินยอมโดยชัดแจ้ง

4.5 คู่ค้าทางธุรกิจและบุคคลที่เกี่ยวข้อง (เช่น ผู้ถือหุ้น กรรมการ หรือผู้ประสานงาน ในกรณีที่คู่ค้าทางธุรกิจเป็นนิติบุคคล)

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์

ฐานตามกฎหมายสำหรับการประมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป

 • ชื่อ – นามสกุล
 • เลขบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง
 • วันเดือนปีเกิด
 • ที่อยู่
 • เบอร์โทรศัพท์ 
 • อีเมล และ
 • ข้อมูลบัญชีธนาคารและข้อมูลอื่น ๆ ด้านการชำระเงิน
 • เพื่อยืนยันตัวตนหรือตรวจสอบบุคคลก่อนจะเข้าทำสัญญากับบริษัท
 • เพื่อการเข้าทำสัญญา 
 • เพื่อการติดต่อประสานงานทางธุรกิจ 
 • เพื่อออกหลักฐานการจ่ายเงินและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • เพื่อดำเนินการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 • เพื่อจัดเตรียมเอกสารหลักฐานทางภาษี และออกใบแจ้งหนี้
 • เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย รวมถึงก่อสิทธิเรียกร้องใดๆ ทางกฎหมาย (หากมี)
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท
 • การปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่านกับบริษัท
 • ความยินยอม
 • ภาระหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว

 • หมู่โลหิต
 • ศาสนา และ
 • เชื้อชาติ
 • เพื่อการเข้าทำสัญญา
 • ความยินยอมโดยชัดแจ้ง

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป

 • ชื่อ – นามสกุล
 • เลขบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง
 • วันเดือนปีเกิด
 • ที่อยู่
 • เบอร์โทรศัพท์ 
 • อีเมล และ
 • ข้อมูลบัญชีธนาคารและข้อมูลอื่น ๆ ด้านการชำระเงิน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว

 • หมู่โลหิต
 • ศาสนา และ
 • เชื้อชาติ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อยืนยันตัวตนหรือตรวจสอบบุคคลก่อนจะเข้าทำสัญญากับบริษัท
 • เพื่อการเข้าทำสัญญา 
 • เพื่อการติดต่อประสานงานทางธุรกิจ 
 • เพื่อออกหลักฐานการจ่ายเงินและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • เพื่อดำเนินการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 • เพื่อจัดเตรียมเอกสารหลักฐานทางภาษี และออกใบแจ้งหนี้
 • เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย รวมถึงก่อสิทธิเรียกร้องใดๆ ทางกฎหมาย (หากมี)
 • เพื่อการเข้าทำสัญญา

ฐานตามกฎหมายสำหรับการประมวลผล

 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท
 • การปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่านกับบริษัท
 • ความยินยอม
 • ภาระหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท
 • ความยินยอมโดยชัดแจ้ง

4.6 ผู้ที่สนใจเข้ารับบริการทางการแพทย์

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์

ฐานตามกฎหมายสำหรับการประมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป

 • ชื่อ – นามสกุล
 • ที่อยู่
 • เบอร์โทรศัพท์ และ
 • อีเมล
 • เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาด
 • เพื่อเสนอกิจกรรมทางการตลาดที่ท่านอาจสนใจและเป็นประโยชน์แก่ท่าน
 • เพื่อทำนัดหมายระหว่างท่านกับบุคลากรการแพทย์ของบริษัท และ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท
 • เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มที่เป็นประโยชน์แก่ท่าน
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท
 • การปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่านกับบริษัท
 • ความยินยอม
 • ภาระหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว

 • ข้อมูลสุขภาพ: โรคประจำตัว การแพ้ยา/แพ้อาหาร ประวัติการรักษา ประวัติโรคติดต่อ หรือโรคร้ายแรง
 • เพื่อการเข้าทำสัญญาเพื่อการวินิจฉัยโรค
 • ความยินยอมโดยชัดแจ้ง

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป

 • ชื่อ – นามสกุล
 • ที่อยู่
 • เบอร์โทรศัพท์ และ
 • อีเมล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว

 • ข้อมูลสุขภาพ: โรคประจำตัว การแพ้ยา/แพ้อาหาร ประวัติการรักษา ประวัติโรคติดต่อ หรือโรคร้ายแรง

วัตถุประสงค์

 • เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาด
 • เพื่อเสนอกิจกรรมทางการตลาดที่ท่านอาจสนใจและเป็นประโยชน์แก่ท่าน
 • เพื่อทำนัดหมายระหว่างท่านกับบุคลากรการแพทย์ของบริษัท และ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท
 • เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มที่เป็นประโยชน์แก่ท่าน
 • เพื่อการเข้าทำสัญญาเพื่อการวินิจฉัยโรค

ฐานตามกฎหมายสำหรับการประมวลผล

 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท
 • การปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่านกับบริษัท
 • ความยินยอม
 • ภาระหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท
 • ความยินยอมโดยชัดแจ้ง

4.7 บล็อกเกอร์ อินฟลูเอนเซอร์และผู้เข้าร่วมในกิจกรรมทางการตลาดของบริษัท

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์

ฐานตามกฎหมายสำหรับการประมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป

 • ชื่อ – นามสกุล 
 • เพศ 
 • วันเดือนปีเกิด 
 • อายุ 
 • น้ำหนัก ส่วนสูง 
 • สถานภาพสมรส 
 • เลขบัตรประจำตัวประชาชน 
 • สัญชาติ 
 • ที่อยู่ 
 • หมายเลขโทรศัพท์บ้าน 
 • หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 
 • อีเมล และ
 • ข้อมูลอื่นใดที่ใช้เพื่อการติดต่อ
 • เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และทำกิจกรรมทางการตลาดผ่านสื่อออนไลน์
 • เพื่อการวิจัย พัฒนา และปรับปรุงบริการของบริษัท
 • เพื่อยืนยันตัวตนหรือตรวจสอบบุคคลก่อนจะเข้าทำสัญญาจ้างทำโฆษณากับบริษัท
 • เพื่อการเข้าทำสัญญา 
 • เพื่อออกหลักฐานการจ่ายเงินและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • เพื่อดำเนินการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 • เพื่อจัดเตรียมเอกสารหลักฐานทางภาษี และออกใบแจ้งหนี้
 • เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย รวมถึงก่อสิทธิเรียกร้องใดๆ ทางกฎหมาย (หากมี)
 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท
 • การปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่านกับบริษัท
 • ความยินยอม
 • ภาระหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว

 • ศาสนา
 • เชื้อชาติ 
 • หมู่โลหิต และ
 • ข้อมูลสุขภาพ: โรคประจำตัว การแพ้ยา/แพ้อาหาร ประวัติการรักษา ประวัติโรคติดต่อ หรือโรคร้ายแรง
 • เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และทำกิจกรรมทางการตลาดผ่านสื่อออนไลน์
 • เพื่อการวิจัย พัฒนา และปรับปรุงบริการของบริษัท
 • เพื่อการเข้าทำสัญญา
 • ความยินยอมโดยชัดแจ้ง

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป

 • ชื่อ – นามสกุล 
 • เพศ 
 • วันเดือนปีเกิด 
 • อายุ 
 • น้ำหนัก ส่วนสูง 
 • สถานภาพสมรส 
 • เลขบัตรประจำตัวประชาชน 
 • สัญชาติ 
 • ที่อยู่ 
 • หมายเลขโทรศัพท์บ้าน 
 • หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 
 • อีเมล และ
 • ข้อมูลอื่นใดที่ใช้เพื่อการติดต่อ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว

 • ศาสนา
 • เชื้อชาติ 
 • หมู่โลหิต และ
 • ข้อมูลสุขภาพ: โรคประจำตัว การแพ้ยา/แพ้อาหาร ประวัติการรักษา ประวัติโรคติดต่อ หรือโรคร้ายแรง

วัตถุประสงค์

 • เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และทำกิจกรรมทางการตลาดผ่านสื่อออนไลน์
 • เพื่อการวิจัย พัฒนา และปรับปรุงบริการของบริษัท
 • เพื่อยืนยันตัวตนหรือตรวจสอบบุคคลก่อนจะเข้าทำสัญญาจ้างทำโฆษณากับบริษัท
 • เพื่อการเข้าทำสัญญา 
 • เพื่อออกหลักฐานการจ่ายเงินและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • เพื่อดำเนินการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 • เพื่อจัดเตรียมเอกสารหลักฐานทางภาษี และออกใบแจ้งหนี้
 • เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย รวมถึงก่อสิทธิเรียกร้องใดๆ ทางกฎหมาย (หากมี)
 • เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และทำกิจกรรมทางการตลาดผ่านสื่อออนไลน์
 • เพื่อการวิจัย พัฒนา และปรับปรุงบริการของบริษัท
 • เพื่อการเข้าทำสัญญา

ฐานตามกฎหมายสำหรับการประมวลผล

 • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท
 • การปฏิบัติตามสัญญาระหว่างท่านกับบริษัท
 • ความยินยอม
 • ภาระหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท
 • ความยินยอมโดยชัดแจ้ง

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอก ได้แก่ (1) บริษัทในเครือหรือบริษัทในกลุ่ม ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงผู้บริหาร กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง และ/หรือ บุคลากรภายในของบริษัทดังกล่าวเท่าที่เกี่ยวข้องและจำเป็นเพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (2) พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท เช่น ห้องปฏิบัติการ (Laboratory) บริษัทประกันชีวิต (3) หน่วยงานราชการ เช่น สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานประกันสังคม กรมสรรพากร กรมบังคับคดี ศาล (4) ผู้ให้บริการและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทมอบหมายหรือว่าจ้างให้ทำหน้าที่บริหารจัดการ/ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัท เช่น ผู้ให้บริการคลาวด์ (5) ธนาคาร บริษัทบัตรเครดิต ผู้บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (6) สถานพยาบาลปลายทาง หากมีการส่งต่อผู้ป่วยเพื่อเข้ารับการดูแลรักษา ตลอดจน
(7) ที่ปรึกษาด้านต่างๆของบริษัทฯ เช่น ทนายความ และผู้ตรวจสอบบัญชี เพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ท่านและดำเนินตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น
นอกจากนี้ บริษัทอาจขอความยินยอมเพิ่มเติมจากท่านเป็นครั้งคราวเพื่อให้บริษัทสามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางประเภท (เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้งานบนสื่อโซเชียลมีเดีย และความคิดเห็นต่อแพลตฟอร์มของบริษัท) บนสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ ของบริษัทเพื่อประโยชน์ด้านการประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์ม ซึ่งท่านมีสิทธิไม่ให้ความยินยอมแก่บริษัทได้

6. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

เนื่องจากบริษัทใช้บริการคลาวด์ของผู้ให้บริการในต่างประเทศได้แก่ Google Cloud Platform (GCP) เพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ท่าน ดังนั้น บริษัทจึงจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศของผู้ให้บริการนั้น
เพื่อการจัดเก็บและประมวลผลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังสถานพยาบาลปลายทางและผู้ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ในต่างประเทศ
(เช่น สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี) รวมถึงผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในต่างประเทศ ที่บริษัทมอบหมายหรือว่าจ้างให้ทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัท (เช่น Google Analytics Google Ads และ Facebook Ads) ทั้งนี้ บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศปลายทางที่มีความน่าเชื่อถือ และมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เทียบเท่าตามที่กฎหมายในประเทศได้กำหนดเอาไว้

7. การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทได้ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัย ทั้งมาตรการในการบริหารจัดการ (Organizational Measure) และมาตรการเชิงเทคนิค (Technical Measure) ที่เหมาะสมเพื่อจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ยกตัวอย่างเช่น การใช้มาตรการเข้ารหัสเพื่อป้องกันการเข้าสู่ระบบจัดเก็บข้อมูลของบริษัท การใช้ระบบล็อคประตูดิจิตัลเพื่อจำกัดบุคคลผู้มีสิทธิเข้าถึงข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลไว้ในตู้เอกสารที่ปิดล็อกเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต การจัดเก็บข้อมูลไว้ในระบบกูเกิลคลาวด์ (Google Cloud) และ ไอเน็ท (Inet) เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย และการใช้ไฟร์วอลล์ (Firewall) นอกจากนี้ บุคลากรและ

ผู้ให้บริการภายนอกของบริษัทมีหน้าที่ต้องรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล และต้องปฏิบัติตามมาตรฐานและนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่เคร่งครัดเมื่อมีการใช้ ส่ง โอน หรือประมวลผลใดๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

ในกรณีที่บริษัทหรือท่านได้กำหนดรหัสผ่านเพื่อการเข้าใช้บริการแพลตฟอร์มของบริษัท ท่านจะต้องรับผิดชอบในการรักษารหัสผ่านดังกล่าวไว้เป็นความลับเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยมิชอ

8. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะจัดเก็บบรรดาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เท่าที่จำเป็น ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้โดยเฉพาะ เช่น พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ประมวลรัษฎากร อย่างไรก็ดี ในกรณีที่กฎหมายไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้โดยเฉพาะ บริษัทจะกำหนดระยะเวลาในการจัดเก็บตามความจำเป็นที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานของบริษัท ดังต่อไปนี้

 1. กรณีผู้ป่วยและบุคคลที่เกี่ยวข้อง (เช่น ญาติ) ตลอดระยะเวลาที่ท่านยังคงเข้ารับบริการทางการแพทย์ของบริษัท และบริษัทจะยังคงจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีก 5 ปี นับจากวันที่เข้ารับการรักษาวันสุดท้าย หากไม่ได้รับการติดต่อจากท่านอีก
 2. กรณีผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะฉุกเฉินหรือหมดสติและบุคคลที่เกี่ยวข้อง (เช่น ผู้นำส่ง) ตลอดระยะเวลาที่ท่านยังคงเข้ารับบริการทางการแพทย์ของบริษัท และบริษัทจะยังคงจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีก 5 ปี นับจากวันที่เข้ารับการรักษาวันสุดท้าย หากไม่ได้รับการติดต่อจากท่านอีก
 3. กรณีบุคลากรของบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้อง (เช่น ผู้ค้ำประกัน) ตลอดระยะที่ท่านยังคงเป็นบุคลากรของบริษัท 
 4. กรณีผู้สมัครงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง (เช่น บุคคลอ้างอิง) ตลอดระยะเวลาที่ท่านยังคงอยู่ในกระบวนการสรรหาและคัดเลือกผู้สมัครงาน การสัมภาษณ์ และการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงาน และบริษัทจะยังคงจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีก [โปรดระบุเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล] ปี นับจากวันที่สิ้นสุดการรับสมัครงาน
 5. กรณีคู่ค้าทางธุรกิจและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ตลอดระยะที่ท่านยังคงเป็นคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัท และบริษัทจะยังคงจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีก [โปรดระบุเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล] ปี นับจากวันที่สิ้นสุดการสัญญา
 6. กรณีผู้ที่สนใจเข้ารับบริการทางการแพทย์ ตลอดระยะเวลาที่ท่านยังคงเป็นผู้ใช้แพลตฟอร์มของบริษัท และ/หรือ [โปรดระบุเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล] ปีนับจากวันที่ท่านหยุดใช้แพลตฟอร์มของบริษัทโดยสิ้นเชิง
 7. กรณีบล็อกเกอร์ อินฟลูเอนเซอร์ และผู้เข้าร่วมในกิจกรรมทางการตลาดของบริษัท [โปรดระบุเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล]

  ทั้งนี้ บริษัทจะลบ ทำลาย หรือทำให้เป็นข้อมูลข้างต้นกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของท่านได้เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

 

9. สิทธิของท่าน

ท่านสามารถขอใช้สิทธิอันเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายฉบับนี้ได้โดยการติดต่อบริษัทผ่านช่องทางที่ชี้แจงไว้ในข้อ 13 และหากท่านมีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ หรือถูกจำกัดความสามารถในการทำนิติกรรมตามกฎหมาย ท่านสามารถขอใช้สิทธิโดยให้บิดาและมารดา ผู้ใช้อำนาจปกครอง หรือมีผู้อำนาจกระทำการแทนเป็นผู้แจ้งความประสงค์ ซึ่งบริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะดำเนินการหรือชี้แจงภายใน 30 (สามสิบ) วัน หรือภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้

 1. สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลและขอรับสำเนาข้อมูล : ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงและรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวม หรือขอให้บริษัทเปิดเผยแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้รับมาโดยปราศจากความยินยอมจากท่านได้
 2. สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูล : ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้องสมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้
 3. สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล : ท่านมีสิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ 
 4. สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูล : ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ในกรณีที่บริษัทอยู่ในระหว่างตรวจสอบตามคำร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล/ขอคัดค้านของท่าน หรือกรณีอื่นใดที่ท่านขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลแทนการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป
 5. สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูล : ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ในกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
 6. สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล : ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงสิทธิขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของท่าน เว้นแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค ทั้งนี้ การใช้สิทธิจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด
 7. สิทธิในการขอถอนความยินยอม : หากท่านได้ให้ความยินยอมแก่บริษัทในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ผ่านช่องทางการติดต่อของบริษัท เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิโดยกฎหมายหรือมีสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่านอยู่
  ทั้งนี้ การถอนความยินยอมดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้ดำเนินการไปแล้วบนฐานความยินยอมนั้น และในบางกรณีการถอนความยินยอมอาจส่งผลกระทบต่อท่านได้ เช่น ไม่ได้รับการอำนวยความสะดวกทางด้านสวัสดิการต่างๆ การติดต่อประสานงานทางธุรกิจ การแจ้งสิทธิประโยชน์ โปรโมชั่น ข่าวสารหรือข้อเสนอใหม่ๆ ไม่ได้รับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ดียิ่งขึ้นและสอดคล้องกับความต้องการของท่าน เป็นต้น ดังนั้นหลังจากที่ได้รับแจ้งการถอนความยินยอมของท่าน บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงผลที่อาจเกิดขึ้นจากการถอนความยินยอมดังกล่าวเพื่อให้ท่านสามารถตัดสินใจได้ว่าท่านยังคงประสงค์ที่จะถอนความยินยอมดังกล่าวอีกหรือไม่
 8. สิทธิในการร้องเรียน : ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมาย (เช่น คณะกรรมการ/สำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) หากมีกรณีอันเป็นเหตุทำให้ท่านเชื่อว่าบริษัททำการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การใช้สิทธิของท่านอาจถูกจำกัดหรือถูกปฏิเสธได้ด้วยเหตุผลบางประการ เช่น การใช้สิทธิของท่านอาจขัดต่อกฎหมาย/คำสั่งของหน่วยงานที่มีอำนาจ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือการใช้สิทธินั้นอาจกระทบต่อเสรีภาพของบุคคลอื่น เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้ท่านทราบด้วย

10. นโยบายคุกกี้

บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้คุกกี้รวมถึงเทคโนโลยีอื่นในลักษณะเดียวกันเมื่อท่านใช้บริการแพลตฟอร์มของบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ (1) เพื่อวิเคราะห์และประมวลผลการใช้งานแพลตฟอร์มของท่าน (2) เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจของท่าน (3) เพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของบริษัท และ (4) เพื่อปรับแต่งแคมเปญทางการตลาดให้เหมาะสมกับความสนใจของท่าน โดยท่านสามารถตั้งค่าหรือลบการใช้งานคุกกี้ได้ด้วยตนเองจากการตั้งค่าแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือหรือเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ของท่าน ซึ่งจะทำให้ท่านสามารถปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ อย่างไรก็ตาม ท่านอาจไม่สามารถเข้าใช้แพลตฟอร์มของบริษัทได้บางส่วน

บริษัทขอแจ้งให้ท่านทราบว่าบุคคลที่สาม (เช่น  เครือข่ายโฆษณาและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้บริการวิเคราะห์การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เป็นต้น) อาจใช้คุกกี้ดังกล่าวด้วยเช่นกัน ซึ่งบริษัทไม่มีอำนาจควบคุมการดำเนินงานดังกล่าว การใช้งานคุกกี้มักจะทำให้แพลตฟอร์มของบริษัทและโฆษณาที่แสดงบนแพลตฟอร์มของบริษัทมีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น และทำให้สามารถพัฒนาการทำงานของแพลตฟอร์มของบริษัทได้

11. สื่อทางการตลาด

มื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านไม่ว่าผ่านแพลตฟอร์มหรือด้วยวาจา บริษัทอาจนำเสนอข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาด และข้อเสนอที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการขายและกิจกรรมทางการตลาดของบริษัท และ/หรือ พันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทที่ท่านอาจสนใจและเป็นประโยชน์แก่ท่าน (“สื่อทางการตลาด”)  ผ่านการแจ้งเตือนบนแพลตฟอร์ม โทรศัพท์ และ/หรือ อีเมล ทั้งนี้ ท่านสามารถยกเลิกการรับข้อมูลสื่อทางการตลาดนั้นได้ทุกเมื่อผ่านแพลตฟอร์ม ผ่านช่องทางการติดต่อของบริษัท และ/หรือ เมื่อได้รับการติดต่อจากบริษัท 

บริษัทขอแจ้งให้ท่านทราบว่าหากท่านเลือกที่จะไม่รับข้อมูลดังกล่าว บริษัทจะยังคงสามารถส่งข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขายหรือข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานแพลตฟอร์มเพื่อประโยชน์ของท่านได้ต่อไป

12. การเปลี่ยนแปลง

บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายฉบับนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของบริษัท และ/หรือ การปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมาย โดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านช่องทางที่เหมาะสม ทั้งนี้ หากการเปลี่ยนแปลงนั้นกระทบต่อสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในสาระสำคัญ บริษัทอาจขอความยินยอมก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
ทั้งนี้ บริษัทแนะนำให้ท่านตรวจสอบเป็นระยะเพื่อให้ทราบถึงการปรับปรุงหรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้

13. ติดต่อบริษัท

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ หรือประสงค์ขอใช้สิทธิของท่าน ตลอดจนร้องเรียนใดๆ อันเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทบนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

ที่อยู่: บริษัท บี-เฟิร์ส เมดิคอล จำกัด เลขที่ 1 ซอยกรุงเทพกรีฑา 4 (บี.กริม) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร: +66 2038 5595
แฟกซ์:      +66 2038 5542
อีเมล: [email protected]
Line ID: @primocare