ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการแอปพลิเคชัน PrimoCare Patient และ/หรือ เว็บไซต์ www.primocare.com รวมถึงเว็บไซต์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง (sub-landing page) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกรวมว่า “แพลตฟอร์ม”) ฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นระหว่างบริษัท บี-เฟิร์ส เมดิคอล จำกัด (“บริษัท”) ฝ่ายหนึ่ง กับท่านซึ่งเป็นผู้ใช้บริการแพลตฟอร์ม (ไม่ว่าจะได้สมัครเป็นสมาชิกแล้วหรือไม่) (“ท่าน”) อีกฝ่ายหนึ่ง

บริษัทขอแจ้งให้ท่านทราบว่าท่านต้องมีอายุอย่างน้อย 20 ปี หรือสมรสแล้วเพื่อที่จะใช้บริการแพลตฟอร์มของบริษัท หากท่านขาดคุณสมบัติดังกล่าว การดำเนินการลงทะเบียน เข้าถึง ใช้ หรือกระทำการใดๆ บนแพลตฟอร์มของบริษัทจะต้องอยู่ในการรับรู้ การควบคุม และการอนุมัติของบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้แทนโดยชอบธรรมของท่าน (เว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดยประการอื่นใดตามกฎหมายที่ใช้บังคับ) โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบต่อการดำเนินการทั้งหมดของท่านในการใช้บริการแพลตฟอร์มของบริษัท 

การใช้บริการแพลตฟอร์มของท่านถือเป็นการแสดงเจตนาตกลงและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการของบริษัททุกประการ ดังนั้น โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้อย่างละเอียดและครบถ้วนก่อนเริ่มต้นใช้บริการ

1. บทนำ

การให้บริการผ่านแพลตฟอร์มของบริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริการตรวจรักษา (Curative Medical Services) และบริการตรวจป้องกัน (Preventive Medical Services) ของพรีโมเเคร์ เมดิคอลคลินิก (ซึ่งต่อไปนี้เรียกรวมว่า “คลินิก”) รวมถึงเผยแพร่บทความเรื่องสุขภาพน่ารู้ ทั้งด้านการรักษา ป้องกัน และส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้ท่านมีสุขภาพเเข็ง

เเรงเเบบยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีระบบการทำนัดหมายออนไลน์เพื่อความสะดวกแก่ผู้มารับบริการคลินิกโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น บริษัทจะพยายามให้ผู้ที่นัดหมายมาได้รับการบริการ รวมถึงได้พบแพทย์ตามกำหนดเวลา อย่างไรก็ตามทางบริษัทไม่สามารถรับประกันว่าท่านจะได้รับการตรวจตรงเวลา เนื่องจากอาจมีเหตุขัดข้องบางประการโดยไม่คาดคิด หรือแพทย์กำลังตรวจคนไข้รายอื่นอยู่ซึ่งอาจมีปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน หรือแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ติดภารกิจอื่น 

 

2. ข้อมูลบนแพลตฟอร์ม

บริษัทจะนำเสนอข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไปที่เข้าใช้บริการ แต่ข้อมูลบนแพลตฟอร์มไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิง และไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์ รวมถึงไม่สามารถทดแทนการเข้ารับคำปรึกษาจากแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ได้ ดังนั้น บริษัทแนะนำให้ท่านทำการนัดหมายเพื่อเข้าพบแพทย์และบุคลากรการแพทย์ด้วยตนเอง ไม่ควรหาหรือใช้ข้อมูลบนแพลตฟอร์ม รวมถึงไม่ควรถามปัญหาสุขภาพทางเว็บไซต์ บล็อก หรือสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และแม้ว่าข้อมูลบนแพลตฟอร์มจะผ่านการตรวจสอบ กลั่นกรองจากบุคลากรของบริษัท แต่บริษัทไม่สามารถยืนยันหรือรับรองได้ว่าข้อมูลทุกอย่างบนแพลตฟอร์มมีความถูกต้อง ครบถ้วน หรือทันสมัยต่อเหตุการณ์ และจะไม่รับผิดชอบถ้าเกิดความเสียหายในการนำข้อมูลจากแพลตฟอร์มนี้ไปใช้ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อมูลใด ๆ บนแพลตฟอร์มได้ตลอดเวลาโดยมิต้องให้คำบอกกล่าวหรือแจ้งเตือนเป็นการล่วงหน้า  อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพยายามตามสมควรทำให้ข้อมูล เนื้อหา บทความ รูปภาพ วิดีโอหรือการนำเสนอในรูปแบบใด ๆ ที่ปรากฎบนแพลตฟอร์มนี้มีความถูกต้องและสมบูรณ์

3. ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้แก่บริษัทด้วยความระมัดระวัง และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดภายใต้ “นโยบายความเป็นส่วนตัว” ของบริษัท ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับเต็ม ได้ที่นี่

4. การใช้บริการแพลตฟอร์ม

ท่านตกลงใช้บริการแพลตฟอร์มของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย และจะไม่กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
 1. กระทำการใด ๆ ที่ฝ่าฝืนต่อสัญญา กฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบใด ๆ ภายในประเทศ และระหว่างประเทศที่ใช้บังคับ หรือสนับสนุนให้มีการฝ่าฝืนดังกล่าว
 2. กรอกข้อมูล หรือส่งมอบข้อมูลและเอกสารที่เป็นเท็จ ไม่สมบูรณ์ หรือปลอมแปลงแก่บริษัท และ/หรือ เจ้าหน้าที่เพื่อการเข้าใช้บริการ และ/หรือระหว่างการใช้บริการ
 3. โพสต์ หรือเผยแพร่ข้อความใดๆที่มีเนื้อหาที่แสดงออกถึงความรุนแรง คุกคาม ลามก หรือมีเนื้อหาทางเพศ หรือเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ ชาติกำเนิด สัญชาติ ศาสนา เพศ สถานภาพทางสังคม หรือมีเนื้อหาเป็นภัยต่อสังคม หรือทำให้ผู้อื่นเกิดความเดือดร้อนรำคาญ ตลอดจนเผยแพร่เนื้อหาใดที่เป็นอันตรายต่อบุคคลอื่น และ/หรือทำให้บุคคลอื่นเสียหาย เช่น เนื้อหาที่เป็นอันตรายต่อเด็ก หรือละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น
 4. บิดเบือนข้อมูล ทำให้เกิดความเข้าใจผิด เสื่อมเสียชื่อเสียง หรือเผยแพร่ข้อมูลเท็จโดยเจตนา
 5. สร้างลิงค์ใด ๆ มายังแพลตฟอร์มของบริษัท หรือกระทำการใด ๆ ที่ทำให้บุคคลภายนอกเชื่อได้ว่ามีความร่วมมือ การอนุมัติ หรือการสนับสนุนจากบริษัทซึ่งไม่เป็นความจริง
 6. ดาวน์โหลด อัพโหลด หรือกระทำการใด ๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเนื้อหา หรือแพลตฟอร์มโดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท 
 7. เผยแพร่สื่อโฆษณา หรือสื่อเพื่อการส่งเสริมการขายซึ่งไม่เป็นที่ต้องการหรือไม่ได้รับอนุญาต และคำร้องขอที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในรูปแบบอื่น (เช่น สแปม)
 8. ส่ง อัพโหลด หรือโพสต์ข้อมูลที่มีไวรัส โทรจัน วอร์ม ระเบิดตรรกะ คีย์สโตรก ลอกเกอร์ สปายแวร์ แอดแวร์ หรือโปรแกรมใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเพื่อเข้าถึงแพลตฟอร์มโดยไม่ได้รับอนุญาตอันก่อให้เกิดความเสียหาย และ/หรือรบกวนการปฏิบัติการของซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และ/หรือแพลตฟอร์มของบริษัท ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด
 9. กระทำละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ของบริษัทหรือของบุคคลอื่น ซึ่งรวมถึงการทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง ขายต่อ หรือใช้ประโยชน์อื่นใดจากส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของแพลตฟอร์มของบริษัท หรือผลงานของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
 10. จัดทำผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับบริษัท และ/หรือ คัดลอกเนื้อหา แนวคิด ฟีเจอร์ 
 11. การทำงาน กราฟฟิค หรือผลงานใด ๆ บนแพลตฟอร์มของบริษัทไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม
 12. กระทำการใด ๆ ซึ่งทำให้บริษัทอาจมีส่วนเกี่ยวข้องในข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้อง หรือกระทำการอื่นใดที่บริษัท พิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสม ทำให้บริษัทเสื่อมเสียชื่อเสียง และ/หรือได้รับความเสียหาย 
 13. ฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการที่กำหนดไว้

บริษัทมีสิทธิ (แต่ไม่มีภาระผูกพัน) ในการตรวจสอบว่าท่านปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ หากบริษัทพบว่าหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าท่านกระทำการฝ่าฝืนใด ๆ บริษัทมีสิทธิใช้ดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวที่จะลบเนื้อหาที่ฝ่าฝืนดังกล่าว และ/หรือ ยกเลิกหรือระงับการใช้บริการของท่านทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งปิดกั้นการเข้าถึงฟีเจอร์ เนื้อหาหรือบริการข้างต้น ไม่ว่าโดยชั่วคราวหรือถาวร และ/หรือ อาจดำเนินการทางกฎหมายกับท่านโดยทันทีตามที่บริษัทเห็นสมควร

5. ทรัพย์สินทางปัญญา

บรรดาข้อมูล เนื้อหา บทความ รูปภาพ วิดีโอ ดนตรี เสียง กราฟฟิก งานแสดง งานศิลปะ ภาพวาด ชื่อ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ หรือส่วนประกอบใด ๆ ทั้งหมดที่ปรากฏบนแพลตฟอร์ม (รวมเรียกว่า “เนื้อหา”) ที่บริษัทจัดทำ สร้างสรรค์ ออกแบบ และ/หรือพัฒนาขึ้น ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาโดยชอบของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ดังนั้น ท่านไม่มีสิทธิทำซ้ำ คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ทำวิศวกรรมย้อนหลัง ปลอมแปลง จัดเผยแพร่ จำหน่าย ให้เช่า เข้าครอบครอง เรียกดึงข้อมูล บันทึก ส่งผ่าน หรือกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาดังกล่าวในลักษณะที่เป็นการแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้าหรือประโยชน์อันมิชอบ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท/ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของบริษัทก่อนโดยเด็ดขาด
ทั้งนี้ บริษัทอนุญาตให้ท่านพิมพ์สำเนา นำไปใช้ และ/หรือดาวน์โหลดซึ่งส่วนใดส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มไปใช้เพื่อการส่วนตัว หรือนำไปเผยแพร่แก่บุคคลอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการศึกษาและไม่ใช่เพื่อการแสวงหากำไรเท่านั้น โดยท่านต้องไม่ทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ รวมถึงลบหรือเอาออกซึ่งเครื่องหมายทางการค้า หรือสัญลักษณ์อื่นใดที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของของบริษัทออกโดยเด็ดขาด และท่านจะต้องอ้างอิงแหล่งที่มาและให้เครดิตแก่บริษัทเมื่อนำไปใช้งานเสมอ
สำหรับเนื้อหาที่ท่านโพสต์ หรืออัพโหลดบนแพลตฟอร์ม และ/หรือ ผ่านบริการเชิงโต้ตอบของบริษัท (เช่น ห้องแชต กระดานข่าว และช่องทางสำหรับถาม-ตอบ) ด้วยตัวของท่านเองนั้น บริษัทถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ของท่าน ซึ่งบริษัทไม่มีหน้าที่รับผิดชอบใด ๆ ต่อเนื้อหาดังกล่าว ทั้งนี้ ท่านอนุญาตให้บริษัทใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง อนุญาตให้ผู้อื่นใช้ หรือเผยแพร่ซึ่งเนื้อหาดังกล่าวของท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนอย่างไม่มีภาระและค่าลิขสิทธิ์ตลอดอายุแห่งการคุ้มครอง เพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเพื่อใช้ในการติดต่อท่าน พัฒนาแพลตฟอร์ม โฆษณาและส่งเสริมการขายและบริการ เพื่อการวิเคราะห์ ประเมินผลทางสถิติและพฤติกรรม หรือดำเนินการตามกฎหมายใด ๆ

6. ลิงค์ของบุคคลที่สาม

แพลตฟอร์มของบริษัทอาจประกอบด้วยลิงค์เพื่อใช้เชื่อมต่อไปยังแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามซึ่งบริษัทไม่ได้มีอำนาจควบคุมแต่อย่างใด การเชื่อมต่อไปยังแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามเป็นเพียงการอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านเท่านั้น  ท่านตกลงว่าการที่ท่านเข้าใช้บริการแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามดังกล่าวเป็นความสมัครใจของผู้ใช้บริการแต่เพียงผู้เดียวและท่านยินยอมที่จะอยู่ภายใต้บังคับของข้อกำหนดและเงื่อนไขของการใช้บริการที่ระบุไว้ในแพลตฟอร์มเหล่านั้น โดยบริษัทไม่มีหน้าที่ และ/หรือความรับผิดไม่ว่าลักษณะใด ๆ ต่อเนื้อหา รวมถึงการใช้งานของท่านบนแพลตฟอร์มดังกล่าว ท่านเป็นผู้รับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมด 

7. คำรับรองของท่าน

ท่านรับรองว่าท่านมีความสามารถตามกฎหมาย หรือได้รับความยินยอมจากบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้แทนโดยชอบธรรมของท่านเพื่อการเข้าใช้บริการแพลตฟอร์มของบริษัทซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียว และท่านรับรองว่าจะไม่ใช้แพลตฟอร์มของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือทางธุรกิจ รวมถึงเพื่อการใด ๆ ที่ขัดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ตลอดจนกฎหมายใด ๆ โดยเด็ดขาด 
นอกจากนี้ ท่านรับรองว่าเนื้อหาใด ๆ ที่ท่านโพสต์ หรืออัพโหลดบนแพลตฟอร์ม และ/หรือผ่านบริการเชิงโต้ตอบของบริษัทเป็นลิขสิทธิ์ของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย และไม่ได้ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือขัดต่อกฎหมาย และ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้แต่อย่างใด
 

 

8. คำรับรองของท่าน

ท่านตกลงจะรับผิดต่อความสูญเสีย เสียหาย และ/หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการแพลตฟอร์มของท่าน  โดยประการที่ขัดกับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ นโยบายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ กฎหมายอื่นใดที่ใช้บังคับ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การป้องกันและปราบปรามการให้ความสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย กิจกรรมทางอาชญากรรม การฉ้อโกงในทุกรูปแบบ การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือการกระทำใดที่ทำให้บริษัท รวมถึงพนักงาน ผู้แทน และตัวแทนของบริษัท และ/หรือ บุคคลภายนอกใดๆได้รับความเสียหาย

 

9. คำรับรองของบริษัท

บริษัทให้บริการแพลตฟอร์ม “ตามสภาพที่ปรากฎ” โดยปราศจากซึ่งการรับรองไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายว่าแพลตฟอร์ม รวมถึงเนื้อหาใด ๆ ที่ปรากฎบนแพลตฟอร์มดังกล่าวจะถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน ทำงานได้อย่างไม่ขัดข้อง ปราศจากข้อผิดพลาด และสามารถตอบสนองต่อความต้องการหรือความคาดหวังของท่านได้ ดังนั้นท่านจะต้องศึกษาข้อมูลโดยละเอียดและพิจารณาผลของข้อมูลด้วยตัวเอง

 

10. ข้อจำกัดความรับผิดของบริษัท

บริษัทจะพยายามและสอดส่องดูแลอย่างสมควรเพื่อคงไว้ซึ่งบริการ อย่างไรก็ตาม หากเกิดกรณีดังต่อไปนี้ (1) ความล่าช้า การถูกรบกวน เหตุขัดข้อง หรือเหตุอื่นใดที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าใช้บริการแพลตฟอร์ม ความเสถียรของระบบ การบำรุงรักษาหรือการทดสอบ หรือการปรับปรุงใด ๆ ที่จำเป็นเพื่อการพัฒนาระบบ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักชั่วคราว หรือไม่สามารถใช้บริการได้ในระยะเวลาหนึ่ง (2) การรับ-ส่งข้อมูล หรือนำส่งข้อมูลที่ผิดพลาดบนแพลตฟอร์ม (3) ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้แพลตฟอร์มของบริษัทเพื่อเชื่อมโยงไปยังแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอก (4) ไวรัสคอมพิวเตอร์ การล่มของระบบ หรือการทำงานที่ผิดปกติซึ่งอาจเกิดจากการใช้แพลตฟอร์ม รวมทั้งระหว่างลิงค์ไปยังและจากแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอก (5) การระงับการใช้บริการแพลตฟอร์มของท่านอันเนื่องมาจากการฝ่าฝืนต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และ/หรือ กฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ (6) เหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมตามสมควรของบริษัท (เช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ไฟฟ้าขัดข้อง ระบบโทรคมนาคมขัดข้อง การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย/นโยบายของภาครัฐ บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไข ดัดแปลงหรือหยุดให้บริการตามช่วงเวลานั้น ทั้งชั่วคราวและถาวร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อท่านหรือบุคคลอื่นสำหรับความเสียหายโดยตรง ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายเชิงลงโทษ ความเสียหายธรรมดาที่ย่อมเกิดขึ้น ความเสียหายที่ต้องมีการชดเชย ความเสียหายจำเพาะ ความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง ความสูญเสียผลกำไร หรือความเสียหายอื่นใด อันเกิดจากการรับรอง ข้อสัญญา หรือการละเมิดใด ๆ (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) ถึงแม้ว่าบริษัทจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเกิดเหตุการณ์เหล่านั้นจากการใช้บริการแพลตฟอร์มของท่านแล้วก็ตาม

 

11. การร้องเรียนและการดำเนินการของบริษัท

 หากท่านพบเนื้อหาบนแพลตฟอร์มซึ่งท่านเชื่อว่าเป็นเนื้อหาที่ละเมิดต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และ/หรือ กฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง (เช่น เนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิความเป็นส่วนตัว หมิ่นประมาท หรือเป็นการส่งข่าวขยะ (spam)) กรุณาร้องเรียนกรณีดังกล่าวมายังบริษัทผ่านช่องทางการติดต่อที่ระบุไว้ในข้อ 15 
นอกจากนี้ หากท่านพบว่าเนื้อหาดังกล่าวยังเข้าข่ายผิดกฎหมายตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ท่านสามารถแจ้งเตือนบริษัทเพื่อขอให้ระงับหรือลบการแพร่หลายของเนื้อหาที่ผิดกฎหมายนั้นด้วยการนำส่งข้อร้องเรียน รวมทั้งเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษัทผ่านทางอีเมล หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท เพื่อให้บริษัทดำเนินการลบหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนื้อหานั้นไม่ให้แพร่หลายต่อไปโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ตามความเหมาะสมและขึ้นอยู่กับสภาพของการให้บริการ
ทั้งนี้ เมื่อบริษัทได้ดำเนินการใด ๆ ข้างต้นแล้ว ท่านตกลงสละสิทธิข้อต่อสู้ทางกฎหมายทั้งปวงต่อบริษัท และให้บริษัทหลุดพ้นจากความรับผิดตามกฎหมายทั้งปวง

12. การเปลี่ยนแปลง

บริษัทขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตัดทอน ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ตามที่บริษัทเห็นสมควรเป็นครั้งคราว โดยมิต้องให้คำบอกกล่าวหรือแจ้งเตือนเป็นการล่วงหน้า บริษัทแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการเป็นประจำระหว่างการใช้บริการ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้อย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทางต่างๆ เช่น อีเมล หรือโดยวิธีประกาศการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบนแพลตฟอร์ม ทั้งนี้ หากภายหลังการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ท่านยังคงใช้บริการแพลตฟอร์มอยู่ ถือว่าท่านได้ตกลงยอมรับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนั้นแล้วอย่างไม่มีเงื่อนไข ท่านไม่อาจอ้างเหตุในการไม่ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมาเป็นเหตุในการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้

13. บทบัญญัติทั่วไป

หากบทบัญญัติใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการนี้ตกเป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลใด ให้ถือว่าบทบัญญัตินั้นไม่กระทบต่อความสมบูรณ์ของข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการหลักซึ่งยังสามารถใช้บังคับได้ต่อไป
การไม่ดำเนินการหรือความล่าช้าในการบังคับใช้สิทธิของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ไม่ให้ถือเป็นการสละสิทธิดังกล่าว และการบังคับใช้สิทธิหรือการเยียวยาเพียงข้อใดข้อหนึ่งหรือบางส่วนไม่เป็นการสละสิทธิในเรื่องอื่นหรือในคราวอื่นด้วย

14. กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย บรรดาข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้แพลตฟอร์มให้อยู่ภายใต้เขตอำนาจของศาลในราชอาณาจักรไทยเท่านั้น

15. กฎหมายที่ใช้บังคับ

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ตลอดจนต้องการส่งข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับแพลตฟอร์ม ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
ที่อยู่: บริษัท บี-เฟิร์ส เมดิคอล จำกัด เลขที่ 1 ซอยกรุงเทพกรีฑา 4 (บี.กริม) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร: +66 2038 5595
แฟกซ์:      +66 2038 5542
อีเมล: [email protected]
Line ID: @primocare