Categories
Uncategorized

การออกแบบโปรแกรมทางโภชนาการ เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงอย่างยั่งยืน

    /    บทความ    /    การออกแบบโปรแกรมทางโภชนาการ เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงอย่างยั่งยืน

ออกแบบโปรแกรมทางโภชนาการ เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงอย่างยั่งยืน

การออกแบบโปรแกรมทางโภชนาการ เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงอย่างยั่งยืน

ที่พรีโมแคร์ เราออกแบบโปรแกรม Personalized Nutrition ที่ตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพตามหลักโภชนาการ ที่ผ่านการรับประทานอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ โดยมีแพทย์ผู้ชำนาญการคอยเป็นผู้ให้คำปรึกษา ดูแล และนำการรับประทานอาหารที่ถูกต้องตามแบบเฉพาะบุคคล

แนวทางการรักษา

สำหรับโปรแกรม Personalized Nutrition ที่พรีโมแคร์ออกแบบมาเฉพาะบุคคลที่ต้องการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ในการรับประทานอาหาร เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงอย่างยั่งยืน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

  • ผู้ต้องการควบคุมน้ำหนักอย่างยั่งยืน
  • ผู้ที่มีภาวะโรคอ้วนระดับ 2 (ค่า BMI สูงกว่า 30)
  • ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ไขมัน ความดัน

 โดยโปรแกรม  Personalized Nutrition ไม่ใช่แต่เป็นโปรแกรมที่มีเป้าหมายในการควบคุม หรือแนะนำ ออกแบบมื้ออาหารเท่านั้น แต่ยังสนใจสุขภาพของผู้เข้ารับบริการแบบองค์รวม ที่จะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทุกแง่มุมของสุขภาพอย่างลึกซึ้ง และต่อเนื่อง ดังนี้

  • ให้คำปรึกษาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ออกแบบมื้ออาหาร
  • ออกแบบกิจกรรมทางกายให้เหมาะสมเฉพาะบุคคล
  • ทีมแพทย์ พยาบาล คอยให้คำแนะนำ ดูแลอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ผู้ที่เข้ารับการรักษากับโปรแกรม จะได้รับคำปรึกษาโดยตรงจากแพทย์ผู้ชำนาญการด้านโภชนาการ (์Nutritional medicine) ที่จะช่วยออกแบบมื้ออาหารตามจุดมุ่งหมายในด้านสุขภาพของคุณ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนดังนี้


  1. ประเมินภาวะโภชนาการ (Nutrition Assessment) หมายถึง การระบุภาวะโภชนาการของบุคคล โดยอาศัยข้อมูลทางการวัดสัดส่วนต่างๆ ของร่างกาย, ข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ, ข้อมูลจากการตรวจร่างกาย, และข้อมูลจากการประเมินอาหารบริโภค ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาเทียบกับค่ามาตรฐาน หรือเกณฑ์อ้างอิงทางโภชนาการและทางสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง เพื่อระบุหรือวินิจฉัยปัญหาโภชนาการและสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับภาวะโภชนาการในระดับบุคคล
  2. วินิจฉัยทางโภชนาการ (Nutrition Diagnosis) หมายถึง การระบุปัญหาด้านโภชนาการที่เกี่ยวข้องกับโรคที่ผู้ป่วยเป็นอยู่ (Nutrition problem) โดยขั้นตอนการวินิจฉัยทางด้านโภชนาการถือว่าเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากสามารถประเมินภาวะโภชนาการของผู้ป่วยได้อย่างครบถ้วน และนำมาวิเคราะห์ เพื่อสรุปเป็นปัญหาที่ชัดเจ
  3. วางแผนโภชนาการ (Nutrition Intervention) หมายถึง การวางแผนและออกแบบมื้ออาหาร  เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้วินิจฉัยไว้ ซึ่งสามารถเลือกใช้วิธีการต่าง ๆ ได้หลากหลายขึ้นกับความเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย 
  4. ติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) หมายถึง การวัดผลการปฏิบัติตัวตามแผน โดยเป็นการติดตามผลดูว่าผู้ป่วยสามรถปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ได้บรรลุตามเป้าหมายหรือไม่
หากท่านต้องการที่จะนัดหมายเพื่อเข้าโปรแกรม Personalized Nutrition สามารถเข้ามารับคำแนะนำได้ที่ พรีโมแคร์ เมดิคอล คลินิก ที่พร้อมดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของท่านอย่างครบถ้วน สามารถสอบถามหรือนัดหมายล่วงหน้าที่นี่ 

Reference:

บทความที่เกี่ยวข้อง