/    บทความ    /    พูดคุยกับนักจิตวิทยาช่วยอะไรได้บ้าง?

ภาวะข้อไหล่ติดรักษาได้ด้วยกายภาพบำบัด

พูดคุยกับนักจิตวิทยาช่วยอะไรได้บ้าง?

 นักจิตวิทยา (Psychologists) เป็นผู้ที่ศึกษาลงลึกด้านจิตใจของมนุษย์และเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านภาวะทางจิตใจ และ อารมณ์ ที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรม ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับจิตใจ กระบวนความคิด และพฤติกรรมของมนุษย์ในปัจจัยแวดล้อมทางสังคมต่างๆ

นักจิตวิทยาช่วยอย่างไร?

การรักษาของนักจิตวิทยาจะเน้นวิธีการตรวจประเมินทางจิตวิทยาและการบำบัดทางจิต ความคิด อารมณ์ และพฤติกรรมโดยการพูดคุยแลกเปลี่ยนและทำแบบทดสอบเฉพาะด้านเป็นหลัก เพื่อหาสาเหตุของปัญหาและร่วมหาแนวทางการแก้ไข รวมถึงให้คำแนะนำในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือความคิดเพื่อฟื้นฟูสุขภาพจิต โดยนักจิตวิทยาคือผู้ที่เรียนทางจิตวิทยาและได้รับการฝึกจนเป็นนักจิตวิทยาที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่ตนเองสนใจ เช่น จิตวิทยาคลินิก จิตวิทยาการให้การปรึกษา จิตวิทยาองค์กร จิตวิทยาสุขภาพ มีหน้าที่ตรวจประเมินด้วยแบบทดสอบ ให้คำปรึกษา หรือทำจิตบำบัดตามทฤษฎีที่ตนเองสนใจเป็นพิเศษกับผู้ป่วยด้วยการพูดคุย แต่นักจิตวิทยาจะไม่สามารถสั่งจ่ายยาหรือวินิจฉัยอาการทางการแพทย์ได้ โดยทั้งคู่มักทำงานร่วมกันเพื่อช่วยฟื้นฟูสุขภาพจิตของผู้ป่วย 

เมื่อไหร่ถึงจะต้องไปหานักจิตวิทยา

 นักจิตวิทยามักดูแลปัญหาทางสภาวะจิตใจที่สามารถรักษาได้ด้วยการให้คำปรึกษาหรือทำจิตบำบัด ปัญหาทั่วไปที่หลายคนพบเจอในชีวิตประจำวัน แต่ไม่สามารถหาทางออกด้วยตัวเอง หรือไม่รู้จะไปปรึกษาใคร ล้วนแล้วแต่ปรึกษานักจิตวิทยาได้ เช่น ความเครียดจากการเรียนและการทำงาน ภาวะหมดไฟ ในการทำงาน (Burnout) ความวิตกกังวลต่อเรื่องต่างๆ ที่รู้สึกว่ามีมากเกินไป และปัญหาด้านความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ทั้งครอบครัว เพื่อน หรือคนในที่ทำงาน รวมไปถึงภาวะซึมเศร้าและวิตกกังวลที่ยังไม่รุนแรง ปัญหาอื่นๆในด้านพฤติกรรม การเรียนรู้ และการปรับตัวเข้ากับสังคม 

 • เมื่อเผชิญหน้ากับปัญหาชีวิต ในช่วงต่างๆ
 • ต้องการคำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องชีวิตในมิติต่างๆ
 • ต้องการดูแลความเครียด ความกังวลที่เกิดขึ้น
 • ต้องการตัดสินใจที่มั่นคงมากขึ้น
 • อยากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่าง เพื่อให้ชีวิตตัวเองดีขึ้น
 • อยากมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น อยากดูแลความสัมพันธ์กับคนสำคัญหรือครอบครัว
 • ต้องการคลี่คลายปมบางอย่างภายในใจ
 • การเปลี่ยนสภาพแวดล้อม สภาวะหมดไฟ
 • เมื่อพบความกดดัน รู้สึกแปลกแยก และต้องการปรับตัว หรือพัฒนาตัวเอง
 • มีปัญหาภายในครอบครัวและต้องการหาทางออก
 • ต้องการมีความสุข ความพอใจในชีวิตตัวเองมากขึ้น
สุขภาพใจมีความสำคัญและต้องการการดูแลไม่ต่างจากสุขภาพกาย หมั่นสังเกตอารมณ์ ความคิด และความรู้สึกของตัวเอง หากท่านต้องการที่จะปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพใจ ให้พรีโมแคร์ช่วยรับฟังและหาทางรับมือปัญหา นัดหมายปรึกษานักจิตวิทยาของเราได้ที่ LINE @primoCare หรือคลิกที่นี่ 
 

Reference