/    บทความ    /    กายภาพบำบัด ศาสตร์แห่งการฟื้นฟูสุขภาพ

กายภาพบำบัด ศาสตร์แห่งการฟื้นฟูสุขภาพ

กายภาพบำบัด ศาสตร์แห่งการฟื้นฟูสุขภาพ

กายภาพบำบัดคือศาสตร์ที่ให้การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ทั้งในแง่ของการป้องกัน รักษา ฟื้นฟู และส่งเสริมสุขภาพด้วยวิธีการต่างๆ ทางกายภาพ เช่น การออกกำลังกาย การนวด การใช้เครื่องมือเพื่อเพิ่มการเคลื่อนไหวของข้อต่อและกระดูก โดยเป้าหมายหลักของนักกายภาพบำบัดคือการเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย โดยจะช่วยส่งเสริมการดูแลสุขภาพ บรรเทาความเจ็บปวด ฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาทำงานตามปกติ รวมถึงป้องกันการเสื่อมสภาพของร่างกาย

ความสำคัญของกายภาพบำบัด

กายภาพบำบัดไม่ได้จำกัดแค่การรักษาและฟื้นฟูร่างกายจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันปัญหาที่อาจส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของร่างกาย เช่น การบริหารร่างกายเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บ การแนะนำวิธีการออกกำลังกายที่ถูกต้อง เป็นต้น

 • ป้องกันโรค นักกายภาพบำบัดสามารถช่วยลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนของโรค โดยการให้การวินิจฉัย การรักษา และการแนะนำความรู้แก่ผู้ป่วย รวมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการป้องกันโรคแก่ผู้ที่มีภาวะเสี่ยง เช่น การให้ความรู้ในการป้องกันอาการปวด การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ การให้ความรู้ในการป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา เป็นต้น
 • บำบัดรักษา เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยที่มีปัญหาของระบบต่างๆ ในร่างกาย เช่น ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ เป็นต้น โดยจะใช้วิธีการทางกายภาพบำบัด รวมถึงการใช้เครื่องมือทางการแพทย์เพื่อบรรเทาอาการปวดด้วย
 • ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ด้วยตนเอง สามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากที่สุด เป็นภาระหรือพึ่งพิงผู้อื่นน้อยที่สุด

วิธีการรักษาทางกายภาพบำบัด

กายภาพบำบัดเป็นศาสตร์อีกแขนงหนึ่งที่ดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องในทุกระยะของการรักษา ตั้งแต่การซักประวัติเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริง การฟื้นฟูสุขภาพให้กลับมาสมบูรณ์ที่สุด ไปจนถึงการป้องกันไม่ให้กลับไปเป็นซ้ำ

 • เทคนิคบำบัดด้วยมือ (Manual Therapy) วิธีนี้คือการทำกายภาพบำบัดด้วยมือ เพื่อช่วยให้ร่างกายผ่อนคลาย ลดอาการเจ็บปวด และเพิ่มความยืดหยุ่นให้แก่ร่างกาย เทคนิคบำบัดด้วยมือประกอบด้วย 
 1. การนวด (Massage) นักกายภาพบำบัดจะนวดให้ผู้ป่วย โดยออกแรงกดลงไปตามร่างกาย การนวดจะช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัว เพิ่มการไหลเวียนเลือด และลดอาการเจ็บปวดได้บ้าง
 2. ขยับข้อต่อ (Mobilization) สำหรับผู้ป่วยที่เนื้อเยื่อเกิดอาการตึงหรือข้อติด จะได้รับการขยับข้อต่อโดยนักกายภาพบำบัดจะพิจารณากระดูกและข้อต่อ และบิด ดึง หรือดันกระดูกและข้อต่อให้กลับเข้าตำแหน่ง
 3. ดัดข้อต่อ (Manipulation) นักกายภาพบำบัดจะออกแรงกดไปที่ข้อต่อ โดยอาจใช้มือหรืออุปกรณ์พิเศษ รวมทั้งอาจลงน้ำหนักเบาหรือแรงเพื่อดัดข้อต่อแตกต่างกันอย่างระมัดระวัง
 • Shockwave therapy : เครื่องมือที่ใช้การส่งผ่านคลื่นกระแทก ในบริเวณที่มีอาการปวด เพื่อกระตุ้นให้เกิดกระบวนการซ่อมสร้างเนื้อเยื่อใหม่ และลดอาการอักเสบที่กล้ามเนื้อ
 • Ultrasound therapy : เป็นเครื่องรักษาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของเนื้อเยื่อ เพิ่มการไหลเวียนเลือด ลดการอักเสบและลดปวด
 • ออกแบบท่าออกกำลังกายเฉพาะบุคคล : เพื่อการบำบัดลดอาการปวด การออกกำลังกายเพื่อการบำบัดรักษา คือการเคลื่อนไหวส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทุกส่วนของร่างกายเพื่อการบำบัดรักษา ลดอาการของผู้ป่วย หรือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของร่างกายให้ดีขึ้น
 • การฝึกผู้ป่วย : ผู้ที่เข้ารับการทำกายภาพบำบัดจะได้รับการฝึกเคลื่อนไหวร่างกายด้วยการออกกำลังกาย เพื่อช่วยฟื้นฟูอาการบาดเจ็บและปัญหาสุขภาพ ฝึกใช้อุปกรณ์เสริมที่ช่วยในการเคลื่อนไหว ฝึกทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัย รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัยให้ปลอดภัย

กายภาพบำบัดที่พรีโมแคร์

การทำกายภาพบำบัดใช้รักษาผู้ที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับอาการปวดหลัง ปวดคอ ได้รับบาดเจ็บ ช่วยให้ข้อต่อของผู้ป่วยเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น รวมทั้งฟื้นฟูและเสริมสร้างความยืดหยุ่น ความแข็งแรง ความทนทาน ความสมดุลในการเคลื่อนไหวของร่างกาย และการทำงานประสานกันระหว่างระบบประสาทและกล้ามเนื้อ 

 • ตรวจวิเคราะห์โครงสร้างร่างกาย
 • ตรวจประเมินการทำงานของกล้ามเนื้อ กระดูก ข้อต่อ และระบบประสาท
 • ปรับโครงสร้าง รักษาอาการบาดเจ็บ
 • เพิ่มความแข็งแรงและยืดหยุ่นของกระดูกสันหลังและกล้ามเนื้อ
 • การรักษาด้วยคลื่นอัลตราซาวด์ (Ultrasound) 
 • การบำบัดด้วยพลังงานคลื่นกระแทก (Shockwave)
 • ออกแบบท่าออกกำลังกายเฉพาะบุคคล
หากท่านต้องการนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการกายภาพบำบัด สามารถเข้ามารับคำแนะนำได้ที่พรีโมแคร์ เมดิคอล คลินิก เราพร้อมดูแลรักษาสุขภาพกายและใจของท่านอย่างครบถ้วน
 

Reference: