เงื่อนไขสำหรับลูกค้าทั่วไป

 • เงื่อนไขและระยะเวลาโปรโมชันเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดในสื่อประชาสัมพันธ์
 • สาขา และเวลาเปิด-ปิด
  • สาขากรุงเทพกรีฑา เปิดให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:00 – 18:00 น.
  • สาขาสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 5 เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 11:00 – 20:00 น.
  • สาขาเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 4 เปิดให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:00 – 20:00 น.
  • สาขาลาวิลล่า อารีย์ ชั้น 3 เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 11:00 – 20:00 น.
 • พรีโมแคร์สาขา ลา วิลล่า อารีย์ ไม่มีบริการกายภาพบำบัด
 • ทุกโปรโมชัน จำกัดสิทธิ์การซื้อ 1 ครั้ง / 1 ผู้ใช้บริการ / ระยะเวลาโปรโมชัน
 • ไม่สามารถใช้แพ็กเกจโปรโมชันร่วมกับส่วนลดอื่นได้
 • ราคาโปรโมชันรวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือผิดเงื่อนไขที่กำหนด
 • เงื่อนไขอื่นๆ ที่มิได้กำหนดในรายการนี้ให้เป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการซื้อบริการทุกครั้ง
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-038-5595 หรือ Line OA : @primocare
 • หากเกิดข้อพิพาท การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

เงื่อนไขสำหรับลูกค้าประกัน